Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2022

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 8 januari 2022

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för de flesta. Antalet observerade havsörnar motsvarar antalen under de senaste åren. Vi kanske rent av ligger på det antal övervintrande havsörnar som området kan föda?

Havsörn
I likhet med de senaste åren så stördes örnräkningen i vissa områden av de i pandemitider ökande friluftsaktiviteterna. Det handlade om jakt vid Odersberga och Maltesholm, fiske ute vid kusten och annat friluftsliv. Detta påverkar naturligtvis räknandet. Ute vid matningsplatsen vid kusten påverkade någon störning örnarna från kl 1100 och framåt. Trots detta så fanns det totalt mellan 33 och 36 örnar i området. Detta ligger väldigt nära förekomsten under 2021 och är fler än 2020 då 28 individer fanns i området. I dessa antal ingår även Trolle-Ljungby mosse där störningen i hjorthägnet är minimal och där något ätbart intresserade örnarna. De 8 till 9 ex som fanns där blev kvar hela förmiddagen. Likaså föreföll örnarna vid Gruarna vara tämligen stationära.

I området Hammarsjön och söder därom sågs ett tjugotal olika örnar. Vilket i stort motsvarar antalet under 2021. Summerar man sjöarna norr och nordost om Kristianstad så finner man också där ungefär samma antal som 2021. Dock lite annorlunda fördelade. Spannet på 3 till 6 ex för Råbelövsjön beror på att 2 adulta örnar sågs såväl där som vid Fredriksdalsviken. Det går inte att utröna om det är ett och samma par eller om det är två olika.