Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 7 januari 2023

Trots att det rådde svåra omständigheter med dålig sikt i vissa delar av området så blev antalet havsörnar vid årets örnräkning det högsta någonsin. Mellan 85 och 90 havsörnar räknades in!

Havsörn

I likhet med de senaste åren så stördes örnräkningen i vissa områden av olika friluftsaktiviteterna. Det handlade bl a om en störningar från spöfiskare ute vid matning vid kusten från kl 1100 och pågående gåsjakt i västra delen av Hammarsjön. Detta påverkar naturligtvis räknandet. Vidare som nämnts ovan så omöjliggjorde eller försvårade den dåliga sikten räkningen i några områden. Trots detta nådde vi de högsta antalen havsörnar som vi någonsin haft i området. Här finns ett par områden som sticker ut. Det gäller Trolle Ljungby mosse där det som mest fanns 18 örnar kring ett hjortkadaver. Vidare fanns höga antal vid östra delen av Hammarsjön och området kring Egeside. Även här var det byte eller utlagd föda som lockade. Övriga områden uppvisar likartade antal som under de senaste åren.

Genom bevakningen så har vi kunnat få en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Jag har valt att även inom parentes redovisa de örnar som i närtid varit stationära i Oppmannasjön då ingen tillförlitlig räkning kunde göras under förmiddagen på grund av sikten.


Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2023-01-07

Lokal                   Antal örnar    Adulta          Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl                 31-32           7                      24-25
Tr Ljungby mosse

Ivösjön                        5             2                        3          

Oppmannasjön/             1 (5)*         0 (2)*                  1 (3)*                                    
Råbelövsjön     

Odersberga/                  8              3                       5           
Gummastorpasjön 

Araslövssjön/                6-7            2-3                     4   
Isternästet 

Hammarsjön                18-20          4-5                    12

Söder om Hammarsjön    16-17          4-5                    12

Totalt                       75-90         22-24                  63-66
                            (89-94)        (24-26)                (65-68)   

* Observationer från 2023-01-05

Kungsörn
Denna gång sågs endast 1 kungsörn i vårt område. Denna då i den södra delen av bevakningsområdet. Det uppehåller sig dock stadigvarande ytterligare en kungsörn inom det område som drabbades av dålig sikt. Som det påpekats under de senaste åren går det dåligt för de skånska kungsörnarna. Väldigt få häckningar lyckas. Det vore därför angeläget att kungsörnarna fortsättningsvis ägnas mycket uppmärksamhet.

Tack
Som vanligt är förutsättningar lite olika för räknarna. Vissa får sno på rejält för att hinna med allt som händer. Andra blir glada om de noterar en enstaka örn. Eller så uteblir örnobservationer helt. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

/Nils Waldemarsson